KLINICKÁ PROPEDEUTIKA A FARMAKOLOGIE

Fekální bakterioterapie

Fekální bakterioterapie

Léčebná metoda, při které se přenese fekální mikroflóra nemocnému jedinci od zdravého dárce a tím se obnoví normální mikrobiální složení střeva (Šturdík et al. 2016, s. 64).“

Transplantace stolice

                                      Zdroj: https://cs.medlicker.com/870-transplantace-stolice

Doporučený postup fekální bakterioterapie:

1.náležitá edukace a souhlas pacienta a dárce

2.celkové vyšetření dárce

3.ukončení ATB terapie večer před fekální bakterioterapií

4.podání inhibitoru protonové pumpy ke snížení gastrické sekrece

5.podání kalciových kapslí s kodeinem/loperamidu k deceleraci střevní peristaltiky

6.homogenizace transplantátu

7.přenos transplantátu endoskopem

8.sledování četnosti stolic pacienta po provedené fekální bakterioterapii

Zdroj: Vejmelka et. al. 2014

Použité zdroje:

ŠTURDÍK, Igor, Tibor HLAVATÝ a Juraj PAYER. Fekálna mikrobiálna terapia. Vnitřní lékařství [online]. 2016, 62 (2), 64 – 68, [cit. 2018 – 11 - 30]. Dostupné z: http://www.vnitrnilekarstvi.eu/vnitrni-lekarstvi-clanek/fekalna-mikrobialnaterapia-58150

VEJMELKA, J., P. KOHOUT, J. KOTEN a Z. BENEŠ. Fekální bakterioterapie a nové cesty v léčbě klostridiové střevní infekce. General Practitioner / Prakticky Lekar [online]. 2014, 94(4), 195-200 [cit. 2018-11-30]. ISSN 00326739. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&an=98651717&scope=site

K zamyšlení:

Co znamená clostridie difficile – definice, etiologie a symptomatologie onemocnění?
Jaké jsou možnosti diagnostiky clostridie difficile?
Jaká jsou specifika ošetřovatelské péče o pacienta/klienta před a po transplantaci stolice?

Edukativní web propedeutika.org,

byl podpořen Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, v rámci projektů institucionální podpory - inovace a profilace studijních programů studentů ošetřovatelství a porodní asistence.

© 2018 PROPEDEUTIKA.org - UJEP FAKULTA ZDRAVOTNÍCH STUDIÍ ve spolupráci s MAGNAPRO s.r.o.